Aktualności Duszpasterze

Homilia – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – ks. Krzysztof

Po straszliwej męce i śmierci Pana Jezusa, Apostołowie spotkali Go zmartwychwstałego, potem widzieli Go wstępującego do nieba. Teraz zgromadzeni w Wieczerniku razem z Maryją przeżywają uderzenia gwałtownego wiatru. Ich uszy napełnia wielki szum, oczy widzą płomienie ognia spoczywające nad każdym z nich.

Głoszą Dobrą Nowinę, a ludzie różnych narodowości słyszą wieść o wielkich dziełach Bożych, każdy w swoim języku ojczystym.

To zjawisko było najbardziej sugestywne, ale nie było jedynym skutkiem działania Ducha Świętego.

Ważniejsze dla życia Apostołów i dla rozwoju Kościoła było to, że przestali się lękać i wyszli z Wieczernika na spotkanie z ludźmi, świadcząc z mocą i z radością, że Jezus zmartwychwstał.

 

2. Duch Święty potrafi przemienić człowieka: z lękliwego w odważnego, z wątpiącego w zdecydowanego, ze smutnego w radosnego.

Będąc otwarci na działanie Ducha Świętego doświadczamy czym jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

 

3. Duch Święty, gdy Go o to prosimy pomaga nam rozeznać, co jest próbą konieczną do wzrostu człowieka wewnętrznego, a co pokusą, która prowadzi do grzechu i śmierci (por. KKK 2846-2847).

4. ,,Podobnie jak było w minionych wiekach i dziś są osoby lub środowiska, które chciałyby zafałszować słowo Chrystusa, według nich niewygodne dla współczesnego człowieka. Usiłuje się stworzyć wrażenie, że wszystko jest względne, że również prawdy wiary zależą od sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny. Kościół jednak nie może dopuścić, by zamilkł Duch Prawdy” (z homilii Benedykta XVI wygłoszonej podczas Mszy Świętej na Placu Piłsudskiego w Warszawie 26 maja 2006 r.).

5. Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę. Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu się z sobą, w życiu wspólnotowym i w apostolstwie; wtedy sprawia, że nasze życie jest przeniknięte mocą samego Boga.

Módlmy się do Boga, abyśmy dzięki współpracy z Duchem Świętym stali się jak najlepszymi narzędziami dla budowania w świecie nowej cywilizacji, cywilizacji Bożej miłości i jedności. Amen.

O autorze

Krzysztof Bojan